spin

regulamin

Regulamin udziału w szkoleniach – Kobieta w biznesie

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Szkolenia jest firma Motiwator Aneta Wątor z siedzibą w Krakowie.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich jej Uczestników.
 3. Uczestnikami Szkolenia są panie zainteresowane tematyką rozwoju osobistego i biznesowego.
 4. W ramach Szkolenia odbywają się w szczególności wykłady, prezentacje, pokazy, warsztaty, networking.
 5. Oficjalny serwis internetowy szkolenia znajduje się pod adresem: wwwkobietawbiznesie.pl, adres e-mail wator.aneta@gmail.com

 

Uczestnik: osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej, która dokonała rejestracji i opłaciła uczestnictwo* w Szkoleniu.

Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe Szkolenia.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Szkolenia, bądź koordynatora  w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online oraz  opłacone zgłoszenie*.

 

Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Szkoleniu poprzez kontakt z koordynatorką w danym mieście
  2. W przypadku udziału w Szkoleniach płatnych, zgłoszenie uczestnictwa i uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.
 2. Opłatę za szkolenie należy przelać w wyznaczonym terminie na konto Organizatora.
 3. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi rachunek za udział w szkoleniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Szkoleniu.
 5. Organizator dołoży starań by wspierać networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas szkolenia.
 6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Szkoleniu w przypadku, gdy nie dokonał rejestracji udziału lub nie uiścił on opłat za udział w Szkoleniu, w terminach określonych przez Organizatora.
 7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Szkoleniu upływa z końcem jednego dnia przed zaplanowanym wydarzeniem.
 8. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu winna być dokonana w formie pisemnej lub elektronicznej.
 9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu Organizatorowi przysługuje zwrot:
  1. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 10-tym dniu przed rozpoczęciem szkolenia Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując opłatę manipulacyjną w wysokości 15% wartości całości opłaty.
  2. Gdy organizator otrzyma świadczenie o rezygnacji wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia Organizator ma prawo zatrzymać 50% wartości całej opłaty.
  3. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 5-tym dniu przed rozpoczęciem szkolenia lub później Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną zaliczkę.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Szkoleniu odbywa się za zwrotem w całości wpłaconej wcześniej opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku ze Szkoleniem.

 

Informacje o partnerach wydarzenia:

 

 1. Partnerzy wydarzenia mogą prowadzić działania marketingowe podczas sesji i warsztatów.
 2. Partnerzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników szkolenia, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego.
 3. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w miejscu odbywającego się Szkolenia.

 

Ceny i warunki płatności

 1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Szkoleniu zamieszczone są na stronie internetowej szkolenia pod adresem www.kobietawbiznesie.pl oraz na portalu evenea.
 2. Brak uregulowania należności za udział w Szkoleniu w terminie podanym na stronie internetowej szkolenia, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy.

 

Promocje 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych Imprez.
 2. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na stosowaniu upustów, rabatów, uczestnictwa w imprezach dodatkowych lub odpłatności za ograniczony dostęp w imprezie, konkursów itp.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Szkolenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Szkolenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Szkolenia.
 3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

Postanowienia końcowe

 1. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator bądź inny podmiot działający na rzecz Organizatora może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej z końcem następnego dnia po dniu, w którym odbyła się  Konferencja/Warsztat/Szkolenie.
 2. W przypadku, gdy Szkolenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 3. W przypadku, gdy Szkolenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Szkoleniu, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Szkolenia.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Szkolenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, ze strony internetowej www.kobietawbiznesie.pl, lub evenea, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
 7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator szkolenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami szkolenia.
 8. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833). Administratorem baz danych jest Motiwator Aneta Wątor., siedziba: 25-677, ul. Królowej Jadwigi 103b/5, Kraków 30-202
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych. Uczestnik zgłasza swoją wolę listem poleconym wysłanym na adres Organizatora.
 10. Imprezy organizowane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504), chyba że jednoznacznie wynika to z oferty handlowej i jest pisemnie potwierdzone w ofercie.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 13. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

*Dotyczy szkoleń płatnych

FreshMail.pl